Pracovní úrazPracovní úraz

Podle Zákoníku práce se za pracovní úraz považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnanec, kterému se přihodil pracovní úraz má nárok na náhradu škody, včetně bolestného a náhrady škody za ztížení. Jestliže se však úraz přihodí zaměstnanci na cestě do práce nebo zpět, není to pracovní úraz.

Druhy pracovních úrazů

Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.
Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.

Jak postupovat při vzniku pracovního úrazu

Pokud to zdravotní stav zraněného zaměstnance dovolí, musí nahlásit svůj pracovní úraz svému nadřízenému. Zaměstnanec má také povinnost informovat svého nadřízeného o pracovním úrazu svého kolegy.
Zaměstnavatel musí místo úrazu zajistit a vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu. Pokud se jedná o smrtelný pracovní úraz a nebo se jedná o trestní čin, musí ihned zavolat Policii ČR. Jestliže zaměstnavatel zjistí, že došlo k pracovnímu úrazu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo zaměstnanec nedodržel dané předpisy, tak je zaměstnavatel plně zbaven odpovědnosti a zaměstnanec nemá nárok na náhradu škody. Zaměstnavatel je povinen informovat o pracovním úrazu zdravotní pojišťovnu zaměstnance a zároveň i příslušný inspektorát práce.
Zaměstnavatel je povinen evidovat všechny pracovní úrazy v Knize úrazů.

Kniha úrazů

Každý zaměstnavatel má povinnost vést knihu o evidenci úrazů. Je důležitou složkou dokumentace BOZP. Obsah knihy úrazů je pevně stanoven, není možné si ho dle libosti měnit. Záznam byl měl být co nejpodrobnější, lze také využít souvisejících dokumentů či fotografii.Knihu úrazů vyplňuje zaměstnavatel. Jestliže si zaměstnanec požádá o kopii, zaměstnavatel by mu ji na jeho žádost měl poskytnout. Při smrtelném úrazu je kopie vydána rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost. Žádný zákon Vám nepřikazuje archivovat knihu úrazů, při ztrátě se zavede nová kniha. Jestliže bude kniha zaplněna, zavede se nová. Se starou knihou úrazů nakládá zaměstnavatel jak uzná za vhodné.

Pracovní úraz a legislativa

Pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazů platí  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
Odškodnění pracovního úrazu platí zákon č. 205/2015 Sb