Ochranné pracovní pomůckyOchranné pracovní pomůcky

Ochranné pracovní pomůcky(OPP) jsou nedílnou součástí BOZP. OPP jsou všechny prostředky určené pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky.


Dělení ochranných pracovních pomůcek

Ochranné pracovní pomůcky rozdělujeme do dvou kategorií - kolektivní ochrana a individuální ochrana.

Kolektivní ochrana  zahrnuje prostředky, jež zajišťují bezpečné pracovní podmínky pro více zaměstnanců společně. Prostředky mají především technický, technologický a organizační charakter. Kolektivní ochranné prostředky chrání účinněji všechny zaměstnance, než individuální ochranné prostředky.

Za kolektivní prostředky považujeme např. odvětrávání pracovišť, ochranné zábradlí a lešení.

Individuální ochrana  neboli osobní ochranné prostředky slouží k ochranně jednotlivých zaměstnanců, tak aby se předcházelo rizikům ohrožení jejich zdraví a zároveň tyto pomůcky neohrožovali zdraví zaměstnance a nebránili mu při výkonu

Mezi osobní ochranné prostředky řadíme přilbu, ochranné brýle a rukavice.


Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit všem zaměstnancům osobní ochranné prostředky v závislosti na výkonu profese. A to v případě, že není schopen zajistit odpovídající kolektivní ochranu (vztahuje se to na návštěvy, kontrolní orgány a všechny osoby, které se pohybují po pracovišti).

Zaměstnavatel je také povinen poskytnout zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky. 


Legislativa a ochrana

Zaměstnavatel musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Základní pravidla stanovuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.