Základní informace o BOZPZákladní informace o BOZP

Co je BOZP?

Výraz  BOZP se používá pro bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V současné době neexistuje oficiální definice BOZP.  Jedná se o interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit školení BOZP pro všechny zaměstnance při nástupu do pracovního poměru a následně jednou za 2 roky školení obnovovat. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti.

Kterých hlavních oblastí se BOZP týká?

BOZP zohledňuje celou řadu oblastí, mezi hlavní patří: 

●technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy

●zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců)

●bezpečnost technických zařízení ( elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, aj.)

●pracovnělékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení atd.)

●poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

●bezpečnostní značení a signály

●pracovní úrazy a nemoci z povolání

BOZP a legislativa

Základní právní předpisy, které řeší problematiku BOZP, jsou: 

Zákon  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu